Saturday, 6 June 2009

KEMENTERIAN KEWANGAN

MENTERI :
KEBAWAH DULI YANG MAHA MULIA PADUKA SERI BAGINDA SULTAN HAJI HASSANAL BOLKIAH MUIZZADIN WADDAULAH SULTAN DAN YANG DIPERTUAN NEGARA BRUNEI DARUSSALAM.

MENTERI KEDUA :
YANG BERHORMAT PEHIN ORANG KAYA LAILA SETIA DATO PADUKA HJ AWG ABDUL RAHMAN BIN HJ IBRAHIM.

SETIAUSAHA TETAP :
YM DATO PADUKA AWG HJ.ALI BIN HJ.APONG.

TIMBALAN SETIAUSAHA TETAP :
YM AWG HJ.MOHD ROSLI BIN HJ.IBRAHIM.

Jabatan-jabatan :

1.Perbendaharaan
2.Agensi pelaburan brunei
3.Kastam dan eksais Diraja
4.Teknologi maklumat dan stor negara
5.Tabung amanah pekerja.

Pemangku pegawai kastam dan eksais Diraja :
Awg hj.Mohd.Abdoh.

Pemangku pengawal kastam dan eksais Diraja :
Awg hj.Zulkifli bin penglima asgar dato paduka hj.Abdullah.

1 comment: